MARTA R CHUST  

Artista visual i etc︎ ABOUT

︎ WORK

︎ Publicacions /Publicaciones

︎︎︎ Educació mediació /Educación mediaciónUna societat desigual, com la que es reflecteix el popular joc del Monopoli, és aquella en la que un dels grups d’individus que la componen, tenen més que els altres grups. És independent el que sigui aquest “algo”, però per la seva pròpia definició és aquest “algo”
repartit de manera desigual, el fonament de la desigualtat marcant una jerarquia per grups de qui tenen més d’aquest “algo” i els que en tenen menys. En aquesta línia, les propietats catalogades com a patrimonials, a més de simbolitzar una identitat col·lectiva de les línies de parentiu posseïdores d’aquest “algo” concret, simbolitzen també un estatus determinat emmarcat en una estructura social desigual; “Les nostres cases tenen valor”. O que podria ser el mateix; nosaltres tenim “valor” per tenir aquestes cases.

En procés...


Una sociedad desigual, como la que se refleja el popular juego del Monopoli, es aquella en la que uno de los grupos de individuos que la componen, tienen más que los otros grupos. Es independiente el que sea este “algo”, pero por su propia definición es este “algo” repartido de manera desigual, el cimiento de la desigualdad marcando una jerarquía por grupo de quienes tienen más de este “algo” y los que tienen menos. En esta línea, las propiedades catalogadas como patrimoniales, además de simbolizar una identidad colectiva de las líneas de parentesco poseedoras de este “algo” concreto, simbolizan también un estatus determinado enmarcado en una estructura social desigual; “Nuestras casas tienen valor”. O que podría ser el mismo; nosotros tenemos “valor” para tener estas casas.

En proceso...


EL VALOR DE LES PEDRES

2021
Terrassa


Amb el suport de
BaumannLab Terrassa
(El valor de las piedras)

2021
Terrassa


Com el apoyo de
BaumannLab Terrassa.